این صفحه به عنوان parent کاربرد دارد و هیچ اسلایدی در این صفحه نیست . اما صفحاتی که که این صفحه را به عنوان مادر ( مرجع )(سمت چپ را ملاحظه فرمائید ) انتخاب کنند به عنوان اسلاید های صفحه اصلی میتوانند نقش خود را بازی کنند .

حداکثر صفحاتی که میتوانند این صفحه را به عنوان مادر parent انتخاب کنند . 3 صفحه است …