اطلاعات فشرده و چکیده از این دوره در این قسمت قرار می گیرد .